Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego MISA FORM

                       § 1 Postanowienie ogólne

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem www.misaform.com, prowadzony jest przez  Mirosława Kelsz-Chołuj prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: MISA FORM Mirosława Kelsz-Chołuj przy ul Hieronima Derdowskiego 11/6,  81-369 Gdynia NIP 5611069874, REGON 365023484 wpisanej do Centralnej  Ewidencji i Informacji o  Działalności gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
•    email: kontakt@misaform.com
•    Numer rachunku bankowego 04 1440 1390 0000 0000 1483 2254
2.    Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem sklepu internetowego www.misaform.com.
3.    Klient porozumiewa się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej,  telefonicznie, oraz drogą pisemną. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Klient ponosi koszt połączenia zgodny z taryfą usługodawcy świadczącym na jego rzecz usługę telekomunikacyjną, z której korzysta Klient.
4.    Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem postanowień § 7, 9 Regulaminu, odnoszących się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do Konsumentów.
5.    Wszelkie informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia  umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

6.    Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

6. MISA FORM Mirosława Kelsz-Chołuj jako Administrator danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.misaform.com, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z treścią obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

7. Sklep zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
8.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies”  w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
9.    Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności w każdym momencie, bez podania przyczyny.

                                        § 2 Definicje

W niniejszym regulaminie zastosowano definicje:

1.    Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot  nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.    Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  MISA FORM Mirosława Kelsz-Chołuj  wpisaną do Centralnej  Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP 5611069874 REGON 365023484.
3.    Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający pod adresem  internetowym www.misaform.com .
4.    Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5.    Przedsiębiorca-osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6.    Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem, a  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez którą Sprzedawca zobowiązuje sie do realizacji Usługi, a Klient zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.
7.    Regulamin – niniejszy Regulamin, określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady postępowania reklamacyjnego oraz ochrony danych osobowych.
8.    Zamówienia - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia  Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9.    Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10.    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11.    Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.

                   §3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu  oraz składania zamówień, niezbędne są następujące minimalne wymagania techniczne:
a)    posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
b)    systemu operacyjnego umożliwiającego uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari) w zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
c)    posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
•    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
•    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób  niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
•    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie  w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej(spam),
•    korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
•    korzystania z treści umieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

                                 §4 Składanie zamówień

1.    Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.misaform.pl, przez 7 dni w tygodniu,  24 godziny na dobę.
2.    W celu złożenia zamówienia należy:
a)    dokonać wyboru Produktu będącego przedmiotem zamówienia, rodzaju i liczby, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,
b)    przejść do koszyka i wypełnić dane w Formularzu zamówienia,
c)    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 Regulaminu
d)    złożyć zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę „
3.    Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4.    Niezbędnym elementem składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu.
5.    Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie  zamówienia poprzez przesłanie Klientowi, na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.   Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawartej w Umowie następuje w drodze wiadomości e-mail , o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
7.    Treść Umowy jest dodatkowo zabezpieczona i utrwalona w systemie informatycznym Sklepu.

                                   § 5 Cena i płatności

1.    Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto tj. zawierają podatki w tym podatek od towarów i usług (VAT) wyrażonych w złotych polskich (PLN).
2.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3.    Ceny towarów podane na stronie Sklepu internetowego  zawierają koszty dostarczenia towaru.
4.    Płatność za zamówiony Produkt może Klient dokonać w następujący sposób:
a)    przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 80102018530000960203936135 PKO BP S.A.
b)    przez system płatności Shoplo, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6.

5.    Na wszystkie Produkty zamówione w  Sklepie wystawiane są faktury VAT.


                                         § 6 Dostawa

1.    Produkty zamawiane przez Klienta dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy.
2.    Po otrzymaniu przesyłki  Klient powinien, w miarę możliwości, zbadać   stan przesyłki w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Klient ma prawo powstrzymać się z odbiorem przesyłki i żądać  spisania w obecności  pracownika Dostawcy protokołu dokumentującego  stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
3.    Czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych , chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano  krótszy termin.
4.    Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji  z systemu Blue Media S.A., lub zaksięgowaniu środków na koncie w przypadku płatności środków przelewem.
5.    Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta, dołączy do przesyłki fakturę VAT. W przypadku braku takiej dyspozycji, faktura VAT zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
6.    Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu internetowego realizowane są wyłącznie na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.

                       § 7 Prawo odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz 827) Klient będący konsumentem, który zawarł  za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od tej  umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 pkt. 9  i  10  Regulaminu.
2.    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Konsumenta rzeczy od Dostawcy.
3.    Konsument może odstąpić od Umowy informując Sprzedawcę  o swojej decyzji  o odstąpieniu Umowy  w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres MISA FORM Mirosława  Kelsz-Chołuj ul. Hieronima Derdowskiego 11/6 81-369 Gdynia  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@misaform.com.
4.    Konsument  może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827), jak również załącznika nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.    Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
6.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę tę uważa się za niezawartą.
7.    Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8.    W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument  odeśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres: MISA FORM Mirosława Kelsz-Chołuj, ul Derdowskiego 11/6 81-369 Gdynia.
9.    W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
12.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – który nie wiąże się dla niego, w związku z tym zwrotem, z żadnymi dodatkowymi kosztami.
13.    Konsument powinien zabezpieczyć odesłany towar w taki sposób aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
14.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to  konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
16.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentach (Dz.U. z 2014r., poz 827)
              a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,    wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

                        §8 Procedura składania reklamacji

1.    Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r. poz 121 z późn. zm.) w szczególności  w części odnoszącej się do rękojmi w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2.    Reklamacje można składać na piśmie na adres MISA FORM Mirosława Kelsz-Chołuj ul. Derdowskiego 11/6 81-369 Gdynia lub mailowo na adres kontakt@misaform.com z dopiskiem „Reklamacja”
3.    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, informację o dacie nabycia towaru, rodzaju reklamowanego towaru, dokładny opis wady, datę jej stwierdzenia, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
4.    Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
5.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres MISA FORM Mirosława Kelsz-Chołuj ul. Hieronima Derdowskiego 11/6 81-369 Gdynia.  W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
6.    Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawane produkty, według zasad opisanych w Karcie Gwarancyjnej załączonej do Produkty.

                           

                   § 9  Pozasądowe sposoby rozpatrywania     reklamacji i dochodzenia  roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1.    W szczególności Klient, będący konsumentem, może:
a)    zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,  o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 nr 4 poz. 25 ze. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
b)    zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 nr 4. poz.25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą.
c)    uzyskać  bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy nim a Sprzedawca, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d)    złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

                         § 10 Dane osobowe                           

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca tj MISA FORM Mirosława Kelsz-Chołuj ul. Hieronima Derdowskiego 11/6 81-369 Gdynia  NIP 5611069874  REGON 365023484

2.Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

                                § 11 Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu w szczególności zmianach przepisów prawa Klienci zostaną poinformowani poprzez informację na  stronie internetowej Sklepu, zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o ochronie danych osobowych.
4.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu

7.    Ostatnia zmiana Regulaminu w związku z dostosowaniem do RODO z dnia 24.05.2018r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu MISA FORM

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat
Mirosława Kelsz-Chołuj
MISA FORM Mirosława Kelsz-Chołuj
u. Hieronima Derdowskiego 11/6, 81-369 Gdynia
email: kontakt@misaform.com

- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie  następującej usługi(*):

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

-Adres konsumenta(-ów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów):

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl